Skip to content

خدمات

1- انجام آزمایش های فیزیکوشیمیایی آب و پساب (لیست پارامترها)

2- پایش آلاینده های آب و فاضلاب صنایع و شرکت های خدماتی مرتبط با طرح خوداظهاری محیط زیست

3- انجام پروژه های تحقیقاتی برای مراکز و نهادهای دولتی و بخش خصوصی

4- برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی