Skip to content

گواهی های آزمایشگاه

گواهی های آزمایشگاه:


عناوین آزمایشگاه:

آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری های زیست محیطی

دارنده گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست

عضو شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)