Skip to content

پرسنل آزمايشگاه

پرسنل آزمایشگاه

مسئول فنی آزمایشگاه:                 آقای دکتر علی پیروزی                    دکتری مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

کارشناس آزمایشگاه:                   کمیل افسری، زهرا کشاورزیان                     کارشناس ارشد مهندسی شیمی